Help लॉगिन

प्रशिक्षण दिनदर्शिका


डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत STP सन २०१९-२० आयोजित प्रशिक्षण वर्ग

अ. क्र. प्रशिक्षण कालावधी प्रक्षिक्षणाचे नाव प्रक्षिणार्थी संख्या पर्याय
पासुन पर्यंत
०१ ३०/१२/२०१९ ०३/०१/२०२० जिल्हा परिषद अंतर्गत मुख्याद्यापक यांचे उजळणी प्रशिक्षण १५०
०२ ३०/१२/२०१९ १०/०१/२०२० वित्त व लेखा विभाग वर्ग-३ कर्मचारी पायाभूत प्रशिक्षण ५०
०३ ३०/१२/२०१९ १०/०१/२०२० शासकीय औ प्रशिक्षण संस्था वर्ग-३ कर्मचारी पायाभूत प्रशिक्षण ३०
०४ ०४/०१/२०२० १४/०२/२०२० आयुष संचालनालय अंतर्गत अधिकारी यांचे पायाभूत प्रशिक्षण २६
०५ १३/०१/२०२० १८/०१/२०२० मंत्रालय संवर्ग कक्ष अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण ६०
०६ १३/०१/२०२० १७/०१/२०२० वर्ग-२ उजळणी प्रशिक्षण ५०
०७ २०/०१/२०२० २४/०१/२०२० वर्ग-२ उजळणी प्रशिक्षण ८०
०८ २०/०१/२०२० २५/०१/२०२० मंत्रालय संवर्ग कक्ष अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण ६०
०९ २७/०१/२०२० ०१/०२/२०२० मंत्रालय संवर्ग कक्ष अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण ६०
१० २७/०१/२०२० ३१/०१/२०२० वर्ग-३ उजळणी प्रशिक्षण १००
११ २७/०१/२०२० ३१/०१/२०२० वर्ग-२ उजळणी प्रशिक्षण ५०
१२ ०३/०२/२०२० ०७/०२/२०२० वर्ग-३ उजळणी प्रशिक्षण १००
१३ ०३/०२/२०२० ०७/०२/२०२० वर्ग-२ उजळणी प्रशिक्षण १००
१४ १०/०२/२०२० १४/०२/२०२० वर्ग-३ उजळणी प्रशिक्षण १००
१५ १७/०२/२०२० २१/०२/२०२० वर्ग-३ उजळणी प्रशिक्षण १००
१६ २४/०२/२०२० २८/०२/२०२० वर्ग-३ उजळणी प्रशिक्षण ५०
१७ २४/०२/२०२० २८/०२/२०२० वर्ग-३ उजळणी प्रशिक्षण ८०
एकूण १२४६