Help लॉगिन

उद्दिष्ट


डॉ पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती.सन २०१९-२० प्रशिक्षण माहिती माहे डिसेंबर ३१/१२/२०१९ पर्यंत साध्य.

अ.क्र. प्रशिक्षण प्रकार गट लक्ष्य साध्य उर्वरित टक्केवारी पर्याय
उजळणी प्रशिक्षण  (Refresher) ३०० ४१ २५९ १४%
२४६० २००४ ४५६ ८१%
पायाभूत प्रशिक्षण  (Foundation) ८० २४ ५६ ३०%
१२० १३९ -१९ १००%
पदोन्नती प्रशिक्षण  (After Promotion) ८० ६१ १९ ७६%
१५० १५०
एकदिवसीय कार्यशाळा  (One Day Workshop) (अ,ब,क) ६०० ५३२ ६८ ८९%
दोन दिवसीय अभिमुखता   (Two Day Orientation) १६१ १००%
एकूण ३७९० २९६२ ८२८ ७८%