Help लॉगिन

NON STP प्रशिक्षण
अ. क्र. वर्ष १ दिवसीय २ ते ६ दिवसीय १२ ते अधिक दिवसीय १२० दिवसीय एकूण पर्याय
२०१६-१७ प्रशिक्षणार्थी संख्या १२०९ ३७२ ३१८ ५४ १९५३
प्रशिक्षण दिवस १२०९ १७६८ दिवसीय ६९४४ ६४८० १६४०१
प्रशिक्षण शुल्क रु. लक्ष ७.२५ २६.५२ १०४.१६ ९७.२० २३५.१३
अ. क्र. वर्ष १ दिवसीय २ ते ६ दिवसीय १२ ते अधिक दिवसीय १२० दिवसीय एकूण पर्याय
२०१७-१८ प्रशिक्षणार्थी संख्या ४११ ७९४ १४५ १०२ १४५२
प्रशिक्षण दिवस ४११ २८७३ दिवसीय ४०४६ १२२४० १९५७०
प्रशिक्षण शुल्क रु. लक्ष २.७८ ४३.१० ६०.६९ १८३.६० २९०.१७
अ. क्र. वर्ष १ दिवसीय २ ते ६ दिवसीय १२ ते अधिक दिवसीय १२० दिवसीय एकूण पर्याय
२०१८-१९ प्रशिक्षणार्थी संख्या १६४३ १५१९ २३० ५८ ३४५०
प्रशिक्षण दिवस १६४३ ५७३१ दिवसीय ३४५० ६९६० १७७८४
प्रशिक्षण शुल्क रु. लक्ष ९.८६ ८५.९७ ५१.७५ १०४.४० २५१.९८
अ. क्र. वर्ष १ दिवसीय २ ते ६ दिवसीय १२ ते अधिक दिवसीय १२० दिवसीय एकूण पर्याय
२०१९-२० प्रशिक्षणार्थी संख्या १२४९ ६२२ १०७ 0 १९७८
प्रशिक्षण दिवस १२४९ १५१९ दिवसीय १६०५ 0 ४३७३
प्रशिक्षण शुल्क रु. लक्ष ७.४९ २२.७८ २४.०८ 0.00 ५४.३५