Help लॉगिन

STP प्रशिक्षण
अ.क्र. प्रशिक्षणाचा प्रकार गट एकूण प्रशिक्षणार्थी संख्या प्रशिक्षण दिवस एकूण प्रशिक्षण शुल्क (रुपये लक्ष ) प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क (रुपये लक्ष ) पर्याय
1 पायाभूत प्रशिक्षण ---- --- --- 05.00(25.05.18)
305 3660 54.90
2 पदोन्नती प्रशिक्षण 13 156 2.34 73.73(01.12.18)
48 240 3.60
3 उजळणी प्रशिक्षण --- --- --- 34.68(29.03.19)
701 3505 52.57
4 एकदिवसीय कार्यशाळा अ,ब,क --- --- ---
एकूण -एक कोटी तेरा लाख एकेचाळीस हजार रुपये फक्त 1067 7561 113.41 113.41
अ.क्र. प्रशिक्षणाचा प्रकार गट एकूण प्रशिक्षणार्थी संख्या प्रशिक्षण दिवस एकूण प्रशिक्षण शुल्क (रुपये लक्ष ) प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क (रुपये लक्ष ) पर्याय
1 पायाभूत प्रशिक्षण 33 1386 20.79 30.00(16.9.17)
188 2256 33.84
2 पदोन्नती प्रशिक्षण 188 2256 33.84 25.00(27.12.17)
72 360 5.40
3 उजळणी प्रशिक्षण 37 185 2.77 134.45(26.03.18)
1015 5075 76.13
4 एकदिवसीय कार्यशाळा अ,ब,क 2578 2578 15.47
5 प्रशिक्षकांची प्रशिक्षण अ,ब,क 27 81 1.21
एकूण-एक कोटी एकोनशी लक्ष पंचेचाळीस हजार रुपये फक्त 4138 14177 189.45 189.45
अ.क्र. प्रशिक्षणाचा प्रकार गट एकूण प्रशिक्षणार्थी संख्या प्रशिक्षण दिवस एकूण प्रशिक्षण शुल्क (रुपये लक्ष ) प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क (रुपये लक्ष ) पर्याय
1 पायाभूत प्रशिक्षण ---- --- --- 76.54
339 4068 61.02
2 पदोन्नती प्रशिक्षण 54 648 9.72 18.31
--- --- ---
3 उजळणी प्रशिक्षण --- --- ---
310 1550 23.25
4 एकदिवसीय कार्यशाळा अ,ब,क 143 143 0.86
एकूण -चोरायन्नावा लक्ष पंचांशी हजार रुपये फक्त 846 6409 94.85 94.85